ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม C4T


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม C4T สพม.27.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม C4T คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

ที่มา www.secondary27.go.th

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมไปในวันเข้ารับการอบรม

1. โน้ตบุ๊ก (Notebook)

2. ปลั๊กไฟพ่วง

3. ติดตั้งโปรแกรม Scratch Desktop Setup 3.15.0 ในโน้ตบุ๊กที่นํามาอบรม โดยสามารถดาวน์โหลด

โปรแกรมได้ที่เว็บไซต์ https://scratch.mit.edu/download


โปรดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ดังนี้

1. แบบขออนุญาตไปราชการ คลิกดาวน์โหลด

2. คำสั่งให้ไปราชการจากโรงเรียน

3. แบบขอใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ (กรณีเบิกค่าชดเชยน้ำมัน)

4. แผนที่แสดงระยะทาง (Google Maps) จากบ้านพัก ถึงโรงแรมเพชรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

5. แบบรายงานการเดินทางไปราชการ คลิกดาวน์โหลด

** สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จะส่งหนังสือเชิญอบรมไปยัง Email ที่ท่านได้แจ้งไว้ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2563

วุฒิบัตรวิทยาการคำนวณ ม.ต้น C4T-Secondary27.pdf

หมายเหตุ วุฒิบัตรผ่านการอบรมฉบับรับรองหลักสูตร จะได้รับเมื่อผ่านการประเมินผลจาก สสวท. เรียบร้อยแล้ว