ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

ดร.ธนา โด่งพิมาย

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27


นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์

ศึกษานิเทศก์

นางชิญนารถ สุดานิช

ศึกษานิเทศก์

ดร.พรพรรณ สีละมนตรี

ศึกษานิเทศก์

นางศิริลักษณ์ บุรวัฒน์

ศึกษานิเทศก์

ดร.ธรรมธัช บาศรี

ศึกษานิเทศก์


นายไชยรัตน์ เอี่ยมแบน

ครูโรงเรียนสตรีศึกษา

นายวีรชาติ มาตรหลุบเลา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง

นายทองคำ เพชรหงษ์

โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อนุสรณ์

นางพณมวัลย์ นาวารี

โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อนุสรณ์

นายเอกรินทร์ ศรีผ่อง

ครูโรงเรียนสตรีศึกษา

นางปัทมาวดี พันธะไชย

ครูโรงเรียนสตรีศึกษา

นายเทวัญ ภูพานทอง

ครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

นางสาวกฤติยา พลหาญ

ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

นายศิวพงษ์ สาระรัตน์

ครูโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม

นางสาวรัตนา วงศ์ภูงา

ครูโรงเรียนวังหลวงวิทยาคม

นายดำรงค์ โพธิจักร

ครูโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา


นางรุ่งโรจน์ วิสูงเร

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นายเศกสัน คำลือ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์

นักจัดการงานทั่วไป